Contralateral C7 Nerve Transfer with Direct Coaptation to Restore Lower Trunk Function After Traumatic Brachial Plexus Avulsion

Shu-feng Wang; Peng-cheng Li; Yun-hao Xue; Hon-wah Yiu; Yu-Cheng Li; Hai-hua Wang;
5/1/2013
$35.00

Pay Per View -- 30 Day Article Access