Tamoxifen-Inducible CreER-Mediated Gene Targeting in Periosteum via Bone-Graft Transplantation

Chao Xie; Ming Xue; Qun Wang; Edward M. Schwarz; Regis J. O'Keefe; Xinping Zhang;
2/1/2008
$35.00

Pay Per View -- 30 Day Article Access